12
Th6

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XII ” ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ” TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 01 – KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW

Sticky admin 0 comment

Thực hiện Kế hoạch số 14 – KH / TU , ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh sơ CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII ; triển khai Kết luận số 01 – KL / TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT / TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” và Hội nghị nghiên cứu , học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII – chuyên đề năm 2021 ”

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

– Đánh giá kết quả , hạn chế , nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT / TW , triển khai Kết luận số 01 – KL / TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT / TW “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” của Bộ Chính trị khóa XIII .

– Biểu dương các tập thể , cá nhân điển hình tiêu biểu , có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh , tạo không khí tin tưởng , phấn khởi , có sức lan tỏa trong toàn Đảng , toàn xã hội ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách của Hồ Chí Minh trong thời gian tới , góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Dang , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV , nhiệm kỳ 2020-2025 .

Giúp cán bộ , đảng viên và người lao động trong Khối nắm được những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực , tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh , hạnh phúc ”

2. Yêu cầu

– Công tác tổ chức hội nghị và các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc , khoa học , thiết thực , hiệu quả .

– Trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp , Hội nghị yêu cầu phải được tổ chức nghiêm túc , đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh . ương đến cơ sở .

II . HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Tổ chức hội nghị trực tuyến

1.1 . Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Trung

1.2 . Thời gian : 01 ngày , thứ 7 ngày 12/6/2021 ( Buổi sáng từ 7h00 ‘ – 11 11h30 buổi chiều từ 14h00 ‘ – 16h30 ‘ ) .

 1.3 . Địa điểm , thành phần dự hội nghị

1.3.1 . Tại điểm cầu cấp Khối

 * Địa điểm : Tại Hội trường Viễn thông Phú Thọ ( Đại lộ Hùng Vương , Phường Tiên Cát – TP . Việt Trì – tỉnh Phú Thọ ) .

* Thành phần : Các đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ; Lãnh đạo các ban Xây dựng đảng , Văn phòng và các đoàn thể Khối ; Các đồng chí Báo cáo viên cấp Khối ; đại diện tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT / TW , giai đoạn 2016 – 2021 được Tỉnh ủy , Đảng ủy Khối khen thưởng các đồng chí cán bộ , công chức Cơ quan Đảng ủy Khối .

 1.3.2 . Tại điểm cầu cấp cơ sở ( đối với các đơn vị , doanh nghiệp có điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến ) .

* Địa điểm : Phòng họp trực tuyến của các chi , đảng bộ cơ sở .

* Thành phần : Toàn thể đảng viên của đơn vị . Đối với các cơ quan hành chính , doanh nghiệp nhà nước nếu đủ điều kiện tổ chức có thể mời đến thành phần là cán bộ , người lao động của đơn vị .

1.4 . Nội dung , chương trình Hội nghị Thực hiện theo nội dung , chương trình của Hội nghị Trung ương do Ban Bí thư chủ trì , cụ thể như sau :

1.4.1 . Buổi sáng ngày 12/6/2021 : Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII , triển khai Kết luận số 01 – KL / TW của Bộ Chính trị khóa XIII , gồm các nội dung : – — Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu .

– Báo cáo tóm tắt Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT / TW , ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” .

– Xem phóng sự về kết quả 5 năm thực Chỉ thị số 05 – CT / TW , ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” .

– Tham luận , thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị .

– Công bố Quyết định khen thưởng các điển hình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

– Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư .

– Bế mạc Hội nghị

1.4.2 . Buổi chiều ngày 12/6/2021 : Hội nghị nghiên cứu , học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “ Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong 3 Cith lồ Chí Minh về ý chí tự lực , tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh , hạnh phúc”.

* Báo cáo về chuyên đề: GS.TS. Phùng Hữu Phú – Phó chủ tịch Hồi đồng lý luận Trung ương.

* Chương trình hội nghị: Tuyên Bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề toàn khoá. Lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương bế mạc Hội nghị.

Share
0 comment