01
Th7

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cấp nước Phú Thọ

admin 0 comment

Ngày 29-6, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2019-2024)

Năm 2019, Hội đồng quản trị tập thể cổ đông, người lao động Công ty luôn đoàn kết cùng Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Ban giám đốc cùng các phòng ban xí nghiệp tập trung công tác sản xuất đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, quan trắc chất lượng nước từ đầu vào và đầu ra, nâng cao chất lượng nước cấp. Thường xuyên quan tâm đến cổ đông, người lao động để tạo động lực làm việc, tăng năng suất và thu nhập.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2019-2024).

Các cổ đông tham gia biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

Share
0 comment