Chất lượng nước tháng 5/2023 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T6-20230001Tải xuống

THÔNG BÁO!

Chất lượng nước tháng 4/2023 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T04-20230001Tải xuống

BUỔI GẶP MẶT, TRAO ĐỔI GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC YÊN DŨNG – BẮC GIANG TẠI PHÚ THỌ

BUỔI LÀM VIỆC, HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ!

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH – MẪU SỐ 06

baocaoso60001Tải xuống

BÁO CÁO KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH – MẪU SỐ 05

Bancongbo0001Tải xuống noikiemcln0001Tải xuống noikiemcln0002Tải xuống noikiemcln0003Tải xuống

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV NĂM 2023 NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)

BCDHCD20230001Tải xuống

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022

bckdcnpt0001Tải xuống

Chất lượng nước tháng 12/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T12Tải xuống

Chất lượng nước tháng 11/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T11Tải xuống

Chất lượng nước tháng 10/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T10Tải xuống

Chất lượng nước tháng 9/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T09Tải xuống

Chất lượng nước tháng 8/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T08Tải xuống

Chất lượng nước tháng 7/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T07Tải xuống

Chất lượng nước tháng 6/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T06Tải xuống

Chất lượng nước tháng 5/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T05Tải xuống

Chất lượng nước tháng 4/2022 của các đơn vị xí nghiệp

CNPT-T04Tải xuống

TỜ TRÌNH VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023!