21
Th5

Thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông.

admin 0 comment

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết trong file đính kèm.

Share
0 comment