12
Th11

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

admin 0 comment

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được triển khai và đẩy mạnh thực hiện trên một số lĩnh vực, đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Vào ngày 11/11/2021 vừa qua, Tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã diễn ra hội nghị:”Chuyên đề về chuyển đổi số“. Ban lãnh đạo công ty, Trưởng phòng, Phó phòng, cùng các nhân viên phòng ban đã trực tiếp tham gia bàn luận cùng các diễn giả nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên, lãnh đạo trong công ty về chuyển đổi số, kinh tế số, vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nói chung và ngành nước nói riêng.

Qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án dự án thực hiện cụ thể để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đẩy mạnh chuyển đổi số đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Share
0 comment