06
Th6

Báo cáo của Ban điều hành công ty CP cấp nước Phú thọ

admin 0 comment

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại đại hội cổ đông lần thứ nhất nhiệm kỳ III (Xem chi tiết tại đây)

Share
0 comment